Η παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει,

και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει·

άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι,

μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσι·

δι’ ημάς γαρ εγεννήθη

παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

ΚΑΛΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ